Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO

W GIMNAZJUM

IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA

W KINKAJMACH

 

 

 

 

SPIS   TREŚCI

 

  

 

Wprowadzenie ………………………………………………..

 

 

1.     Założenia WSDZ

2.     Uzasadnienie potrzeby utworzenia stanowiska szkolnego doradcy zawodowego

3.     Cele i działania szkolnego doradcy zawodowego

4.     Zadania szkolnego doradcy zawodowego

 1. Status szkolnego doradcy zawodowego

 

 1. Korzyści wynikające z działalności szkolnego doradcy zawodowego

 

 1. Funkcjonowanie WSDZ w Gimnazjum w Kinkajmch

 

 Załącznik nr 1

  

Obowiązujące akty prawne dotyczące udzielania uczniom pomocy w wyborze zawodu i kierunku kształcenia

 

 

 

Załącznik nr 2

 

Definicje pojęć

 

 

  

Załącznik nr 3

 

Wewnątrzszkolny system doradztwa na poziomie gimnazjum

Wprowadzenie
Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego (WSDZ) jest skierowany
 do uczniów, ich rodziców i nauczycieli. Stanowi in­te­gralną część pro­gramu
wy­cho­waw­czego szkoły. Analiza czynników ważnych przy podejmowaniu pierwszych decyzji edukacyjno–zawodowych oraz diagnoza zapotrzebowania społeczności szkolnej na działania z tego zakresu zadecydowały o treściach ujętych w Wewnątrzszkolnym Systemie Doradztwa Zawodowego Gimnazjum w Kinkajmach. Stworzony w szkole Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego pomaga uczniom w samopoznaniu własnych predyspozycji zawodowych (osobowości, potrzeb, uzdolnień, zainteresowań, możliwości), w przygotowaniu do wejścia na rynek pracy i w złagodzeniu startu zawodowego. Uczeń ma możliwość dostępu do usług doradczych, w celu wspólnego rozwiązania problemów edukacyjno- zawodowych, ponieważ środowisko szkolne odgrywa szczególna rolę w kształtowaniu decyzji zawodowej uczniów w gimnazjum      i szkole ponadgimnazjalnej.

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego w gimnazjum obejmuje ogół działań podejmowanych przez szkołę w celu prawidłowego przygotowania uczniów       do wyboru zawodu i kierunku kształcenia ponadgimnazjalnego. System określa rolę, zadania i metody oraz formy pracy zawodoznawczej nauczycieli w ramach rocznego planu działania i jest włączony do statutu szkoły. Przygotowanie młodzieży do trafnego wyboru zawodu i drogi dalszego kształcenia ponadgimnazjalnego jest jednym z najważniejszych celów wychowawczych gimnazjum. Aktualny rynek pracy stawia coraz wyższe wymagania młodzieży w zatrudnieniu. I dlatego realizacja Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego (WSDZ) w gimnazjum

jest tak istotna we właściwym przygotowaniu uczniów do racjonalnych decyzji edukacyjno-zawodowych. To właśnie tutaj, absolwent dokonuje najważniejszych wyborów w zakresie dalszego kształcenia ponadgimnazjalnego (czy będzie to liceum ogólnokształcące, profilowane, czy technikum, a może szkoła zawodowa lub inna droga kształcenia).

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty zobowiązuje placówki oświatowe do „przygotowania uczniów do wyboru zawodu i kierunku kształcenia”. Również ramowe statuty szkół ponadpodstawowych nakładają na dyrektorów i rady pedagogiczne „obowiązek organizacji wewnątrzszkolnego systemu poradnictwa zawodowego oraz zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu” . Właśnie wewnątrzszkolny system doradztwa oraz zatrudniony w szkole doradca zawodowy koordynujący jego działanie stwarzają uczniowi realną możliwość zdobycia  wiedzy i umiejętności niezbędnych do odnalezienia swojego miejsca na drodze kariery zawodowej - poznania siebie          i własnych predyspozycji zawodowych, zasad rządzących rynkiem pracy, uzyskania informacje o lokalnym rynku pracy, zaplanowania własnej kariery zawodowej.

Światowe standardy gwarantują uczniom dostępność i powszechność usług doradczych na terenie szkoły. Oznacza to konieczność stworzenia takiego systemu doradztwa zawodowego, które zapewni uczniom nie tylko poznanie możliwości zdobycia zawodów oferowanych przez szkoły i wymagań  jakie stawiają one kandydatom, ale także umożliwi rozwijanie własnych uzdolnień, posiadanych umiejętności, kwalifikacji i zainteresowań.

 

 

1. Założenia WSDZ

 

Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego zakłada, że:

 

Wybór zawodu nie jest pojedyńczym, świadomym aktem decyzyjnym ale procesem rozwojowym i stanowi sekwencję decyzji podejmowanych na przestrzeni wielu lat życia,

na wybór zawodu wpływają głównie wartości, czynniki emocjonalne, rodzaj i poziom wykształcenia oraz wpływ środowiska,

preferencje zawodowe wywodzą się z doświadczeń dzieciństwa i rozwijają się wraz

z upływem czasu. WSDZ obejmuje indywidualną i grupową pracę z uczniami, rodzicami i nauczycielami /Radą Pedagogiczną/.

Ma charakter planowych działań. Działania w ramach WSDZ nie mogą mieć charakteru doraźnego, sporadycznego, niezaplanowanego.

Musi je koordynować fachowiec – szkolny doradca zawodowy. Powierzanie tych działań pedagogowi lub psychologowi szkolnemu w ramach ich zadań, powoduje często, że ze względu na ich inne zadania, ograniczenie działań w tym zakresie.

 

WSDZ w ramach pracy z uczniami obejmuje:

 

 • badania /diagnoza/ zapotrzebowania na działania doradcze prowadzone                  w szkole,
 • zajęcia warsztatowe służące rozbudzeniu świadomości konieczności planowania rozwoju i kariery zawodowej,
 • zajęcia warsztatowe służące samopoznaniu i określeniu predyspozycji wyznaczających rozwój zawodowy i karierę zawodową,
 • zajęcia warsztatowe doskonalące umiejętności w zakresie komunikacji interpersonalnej i współdziałania,
 • zajęcia warsztatowe uczące umiejętności redagowania dokumentów aplikacyjnych /CV, list motywacyjny/,
 • zajęcia warsztatowe służące rozwijaniu i doskonaleniu umiejętności autoprezentacji i rozmowy wstępnej /kwalifikacyjnej/ z pracodawcami,
 • zajęcia warsztatowe służące promowaniu samozatrudnienia,
 • zajęcia warsztatowe służące zapoznaniu z obowiązującym prawem pracy                 i prawem administracyjno-gospodarczym,
 • gromadzenie i udostępnianie informacji edukacyjno-zawodowej /o zawodach,        o rynku pracy, o możliwościach kształcenia i zatrudnienia, o planach rekrutacyjnych lokalnych uczelni/ w postaci prasy, informatorów, programów multimedialnych,
 • tworzenie multimedialnych centrów informacji z dostępem do internetu,
 • spotkania z absolwentami, którzy osiągnęli sukces zawodowy /promowanie dobrych wzorców/,
 • spotkania z przedstawicielami różnych zawodów /zgodnie ze specyfiką kierunków kształcenia w placówce/,
 • spotkania z przedstawicielami lokalnych firm, pracodawców i stowarzyszeń pracodawców /praktyki zawodowe, oczekiwania pracodawców, lokalny rynek zatrudnienia/,
 • tworzenie bazy danych o lokalnych firmach i pracodawcach w branży, w której szkoła kształci,
 • umiejętności, twórczej postawy uczniów/,
 • udział uczniów w  targów/giełdach edukacyjnych,
 • organizowanie uczniowskiego wolontariatu,
 • przygotowanie wspólnie z nauczycielami informatora o ofercie edukacyjnej placówki i zawodach, w których uczy,
 • tworzenie możliwości indywidualnej rozmowy z doradcą zawodowym na terenie szkoły,
 • stworzenie wspólnie z nauczycielami szkolnego serwisu internetowego poświęconego zagadnieniom planowania kariery i pracy zawodowej;
 • indywidualną pracę z uczniami, którzy mogą mieć problemy z wyborem szkoły        i zawodu;
 • konfrontowanie samooceny uczniów z wymaganiami szkół i zawodów;
 • pomoc w nabywaniu kwalifikacji zawodowych, wybór odpowiedniej specjalności,
 • przygotowanie do samodzielności w trudnych sytuacjach życiowych: egzamin, poszukiwanie pracy, podjęcie roli pracownika, zmiana zawodu, adaptacja          do nowych warunków, bezrobocie;
 • udzielanie informacji dotyczącej wpływu rynku pracy na planowanie kariery, obejmujące: zapotrzebowanie na pracowników w różnych branżach w ostatnich latach, cechy dobrego pracownika oczekiwane przez pracodawców;
 • kształtowanie umiejętności świadomego wyboru i poszukiwania pracy.

 

 

Formy adresowane do uczniów:

 

-         zajęcia warsztatowe,

-         lekcje wychowawcze,

-         wycieczki do zakładów pracy,

-         rozmowy doradcze,

-         spotkania z przedstawicielami różnych zawodów,

-         udział w giełdzie edukacyjnej,

-         praca z Internetem,

-         praca z Informatorami: o zawodach, o szkołach ponadgimnazjalnych,
udostępnianie literatury z zakresu orientacji zawodowej i poradnictwa zawodowego.

 

 

 

WSDZ w ramach pracy z rodzicami obejmuje:

 

 • prezentację założeń pracy informacyjno-doradczej szkoły na rzecz uczniów;
 • zajęcia psychoedukacyjne służące wspomaganiu rodziców w procesie podejmowania decyzji edukacyjnych i zawodowych przez ich dzieci;
 • włączanie rodziców, jako przedstawicieli różnych zawodów, do działań informacyjnych szkoły;
 • przedstawienie aktualnej i pełnej oferty edukacyjnej szkolnictwa na poziomie szół ponadgimnazjalnych;
 • indywidualną pracę z rodzicami uczniów, którzy mają problemy: zdrowotne, emocjonalne, decyzyjne, intelektualne, rodzinne itp.;
 • gromadzenie i udostępnianie informacji edukacyjno-zawodowej;
 • przedstawienie możliwości zatrudnienia na lokalnym rynku pracy.

 

Formy adresowane do rodziców:

 

-         prezentacje i prelekcje,

-         udostępnianie bazy danych i literatury z zakresu poradnictwa zawodowego,

-         indywidualne rozmowy z doradcą zawodowym/pedagogiem.

 

 

WSDZ w ramach pracy z nauczycielami /Radą Pedagogiczną/ obejmuje:

 

 • utworzenie i zapewnienie ciągłości działania wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zgodnie ze statutem szkoły;
 • określenie priorytetów dotyczących orientacji i informacji zawodowej w ramach programu wychowawczego szkoły na każdy rok nauki;
 • określenie priorytetów dotyczących gromadzenia informacji i prowadzenia poradnictwa zawodowego w placówce;
 • realizację działań z zakresu przygotowania uczniów do wyboru drogi zawodowej i roli pracownika, zawartych w programie wychowawczym szkoły;
 • identyfikację potrzeb i dostosowanie oferty edukacyjnej placówki do zmian       na rynku pracy.

 

  

WSDZ w ramach pracy ze środowiskiem lokalnym i lokalnym samorządem:

 

 • tworzenie sieci lokalnego partnerstwa na rzecz rynku pracy i doradztwa zawodowego,
 • spotkania z przedstawicielami lokalnych firm, pracodawców i stowarzyszeń pracodawców /praktyki zawodowe, oczekiwania pracodawców, lokalny rynek zatrudnienia/,
 • współpraca z wojewódzkimi radami zatrudnienia,
 • wspólne z lokalnymi partnerami ubieganie się o środki unijne w ramach programów pomocowych,
 • wspieranie lokalnych inicjatyw mających na celu pomoc młodzieży w wejściu  na rynek pracy,
 • dostosowanie oferty edukacyjnej placówki do potrzeb lokalnego rynku pracy,
 • pozyskiwanie środków /sponsorów/ na realizację przedsięwzięć w ramach WSDZ,
 • współpraca z uczelniami wyższymi i akademickimi biurami karier,
 • współpraca z instytucjami lokalnego rynku pracy /urzędy pracy, centra informacji/,
 • inicjowanie oraz uczestnictwo w lokalnych badaniach dotyczących                   np. „oczekiwań pracodawców wobec absolwentów”, „rynku pracy w oczach absolwenta”, ‘szans i możliwości planowania własnego rozwoju zawodowego”.

 

 

2. Uzasadnienie potrzeby utworzenia stanowiska szkolnego doradcy zawodowego

 

Stworzenie Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego, w ramach którego zatrudniony w szkole doradca pomaga uczniom w samopoznaniu własnych predyspozycji zawodowych /osobowości, potrzeb, uzdolnień, zainteresowań, możliwości/, w przygotowaniu do wejścia na rynek pracy i w złagodzeniu startu zawodowego, to cel którego realizacja niesie wiele korzyści. Uczeń i jego rodzic          w każdej chwili mieliby zapewniony dostęp do usług doradczych, nie byliby osamotnieni w rozwiązywaniu problemów edukacyjno-zawodowych.

U podstaw wprowadzenia WSDZ w szkołach leży przekonanie, że środowisko szkolne odgrywa szczególną rolę w kształtowaniu decyzji zawodowych uczniów w gimnazjum, a także w trakcie uczenia się zawodu w wybranych szkołach w okresie późniejszym.

 

Zatem istnieje potrzeba:

 

 • Profesjonalnej pomocy, usytuowanej blisko ucznia, zwiększającej trafność podejmowanych decyzji edukacyjnych i zawodowych, minimalizującej koszty psychiczne wynikające z niewłaściwych wyborów i koszty materialne związane  z dojazdem do placówek specjalistycznych.
 • Zagwarantowanie systematycznego oddziaływania na uczniów w ramach planowych działań realizowanych metodami aktywnymi (warsztaty, zajęcia aktywizujące).

Udzielanie uczniom pomocy w wyborze i selekcji informacji dotyczących edukacji           i rynku pracy, zgodnie z planowanym przez nich kierunkiem rozwoju zawodowego.

Obniżenie społecznych kosztów kształcenia dzięki poprawieniu trafności wyborów              na kolejnych etapach edukacji.

 

 

3. Cele i działania szkolnego doradcy zawodowego

 

 • przygotowanie młodzieży do trafnego wyboru zawodu i drogi dalszego kształcenia oraz opracowania indywidualnego planu kariery edukacyjnej                    i zawodowej;
 • przygotowanie ucznia do radzenia sobie w sytuacjach trudnych, takich jak:

bezrobocie, problemy zdrowotne, adaptacja do nowych warunków pracy                   i mobilności zawodowej;

 • przygotowanie ucznia do roli pracownika;
 • przygotowanie rodziców do efektywnego wspierania dzieci w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych;
 • pomoc nauczycielom w realizacji tematów związanych z wyborem zawodu           w ramach lekcji przedmiotowych;
 • wspieranie działań szkoły mających na celu optymalny rozwój edukacyjny               i zawodowy ucznia.

 

 

4. Zadania szkolnego doradcy zawodowego

 

 • systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania poszczególnych uczniów na informacje edukacyjne i zawodowe oraz pomoc w planowaniu kształcenia              i kariery zawodowej;
 • gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych                            i zawodowych właściwych dla danego poziomu kształcenia;
 • prowadzenie zajęć przygotowujących uczniów do świadomego planowania kariery i podjęcia roli zawodowej;
 • koordynowanie działalności informacyjno-doradczej prowadzonej przez szkołę          i placówkę;
 • współpraca z innymi nauczycielami w tworzeniu i zapewnieniu ciągłości działań w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego;
 • w przypadku braku doradcy zawodowego w szkole lub placówce dyrektor szkoły lub placówki wyznacza nauczyciela planującego i realizującego.

 

 

 

5. Statut szkolnego doradcy zawodowego

  

Szkolny doradca zawodowy jest etatowym pracownikiem szkoły                           z wydzielonym pensum godzin na realizację zadań zgodnych z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 stycznia 2003 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. Nr 11, poz. 114).

 

 

5.1 Kwalifikacje szkolnego doradcy zawodowego

 

Szkolnym doradcą zawodowym może być osoba, która legitymuje się dyplomem ukończenia :

 

 • legitymuje się dyplomem ukończenia studiów magisterskich lub studiów wyższych zawodowych na kierunkach: psychologia, pedagogika, socjologia, doradztwo zawodowe;
 • posiada przygotowanie pedagogiczne;
 • ukończyła studia podyplomowe prowadzone przez szkołę wyższą z zakresu doradztwa zawodowego lub kurs kwalifikacyjny przygotowujący do pracy edukatorskiej z zakresu orientacji i poradnictwa zawodowego.

 

 

 

 

5.2 Czas pracy szkolnego doradcy zawodowego

 

Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć doradczych prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub na ich rzecz jest analogiczny jak pracowników pedagogicznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 

 

 

5.3 Wymagania psychologiczne, jakie spełnia  szkolny doradca zawodowy

 

 • komunikatywność;
 • szacunek dla autonomii ucznia;
 • wzbudzanie zaufania, dyskrecja, empatia;
 • operatywność, przedsiębiorczość, otwartość na zmiany;
 • umiejętność współpracy;
 • świadomość własnych ograniczeń w zakresie udzielania pomocy.

 

5.4  Szkolny doradca zawodowy jest zobowiązany do przestrzegania:

 

 • zasady poszanowania godności ludzkiej;
 • zasady kompetencji;
 • zasady zachowania tajemnicy doradczej;
 • zasady zaufania;
 • zasady współdziałania;

·        zasady odpowiedzialności;

 

 

6. Korzyści wynikające z działalności szkolnego doradcy zawodowego

 

Realnie i efektywnie działający wewnątrzszkolny system doradztwa pozwala realizować następujące cele:

 

związane z kształtowaniem postaw i zachowań uczniów:

 

 • przygotowanie do samodzielnego i aktywnego kształtowania swojej drogi zawodowej,
 • rozwój umiejętności rozpoznawania własnych zasobów osobistych i ich wykorzystywania w kształtowaniu swojej drogi zawodowej,
 • kształcenie nawyków nieustannego planowania przyszłości i konsekwentnego dążenia do realizacji celu,
 • kształtowanie postawy otwartości na wiedzę i prezentowania swojej osobowości,
 • kreowanie postaw aktywnych, przezwyciężania bierności, radzenia sobie                w sytuacjach trudnych i stresowych.

 

związane z kształceniem umiejętności uczniów:

 

 • planowania  przyszłości zawodowej,
 • organizowania działań swoich i zespołu (praca w grupie),
 • przygotowania dokumentów związanych z pracą zawodową,
 • poszukiwania pracy,
 • prezentowania się na rynku pracy,
 • nawiązywania kontaktów z pracodawcą (osobistych, telefonicznych, listy, kontakty przez internet itp.),przeprowadzania negocjacji.

 

związane z wiedzą uczniów:

 

 • poznanie "świata zawodów" (m.in. zadań i czynności, środowiska pracy,  przeciwwskazań i wymagań zawodów),
 • poznanie potencjalnych ścieżek edukacyjnych w wybranych zawodach,
 • poznanie zasad obowiązujących w kompletowaniu dokumentacji związanej            z pracą,
 • poznanie podstaw prawa pracy,
 • poznanie zasad prowadzenia korespondencji związanej z zatrudnieniem.

 

 

7. Funkcjonowanie WSDZ w Gimnazjum w Kinkajmach

 

 

Osoby odpowiedzialne za realizację WSDZ Gimnazjum

 

mgr. Wiesława Karwecka – dyrektor szkoły

mgr  Sylwia Kondraciuk – pedagog szkolny

 

 

Osoby współuczestniczące

 

Wychowawcy klas

Bibliotekarka

Nauczyciele (w szczególności wos-u, informatyki, techniki)

Instytucje zajmujące się kształtowaniem kariery zawodowej (PUP, Komenda OHP, Biura Karier itp.)

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1

 

Obowiązujące akty prawne dotyczące udzielania uczniom pomocy
w wyborze zawodu i kierunku kształcenia

 

 

                              

1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. –Karta Nauczyciela ( Dz.U. z 2003 r., Nr 118, poz. 1112, Nr 137, poz. 1304, Nr. 203, poz. 1966, Nr. 228, poz. 2258 oraz z 2004 r., Nr. 96, poz. 959 i Nr 179, poz. 1845).

 

 

 

2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U.z 1996 r., Nr 67, poz. 329 ze zm.)zobowiązuje placówki oświatowe do "przygotowania uczniów do wyboru zawodu i kierunku kształcenia".

 

3. Rozporządzenie MEN z dnia 9 lutego 2007 r.

w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół, wprowadza funkcjonowanie wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego i nakłada na dyrektorów      

 i rady pedagogiczne szkół ponagimnazjalnych  "obowiązek organizacji wewnątrzszkolnego systemu poradnictwa zawodowego oraz zajęć związanych     

 z wyborem   kierunku kształcenia i zawodu”.

 

 

 

4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010r.      

 w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej         w publicznych przedszkolach,szkołach i placówkach.

 

 

 

5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 13 czerwca 2003 r.         w sprawie rodzajów, organizacji oraz sposobu działania publicznych placówek kształcenia ustawicznego i publicznych placówek kształcenia praktycznego, w tym publicznych ośrodków dokształcania i doskonalenia zawodowego ( Dz. U. z 2003 r.        Nr 132, poz. 1225).

 

6. Rozporządzenie MEN z 23 marca z 2009 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych.

 

7. Statut szkoły.

 

8. Strategia Rozwoju Edukacji na lata 2007-2013.

 

 

9. Memorandum dotyczące kształcenia ustawicznego, uchwalone przez Komisję Europejską  w 2000 r.- w punkcie 5 zawiera zalecenia dotyczące profesjonalnej pomocy doradczej dla uczniów i studentów. Państwa Unii Europejskiej stosują te zalecenia          w praktyce.

 

 

 

 

Załącznik nr 2

 

Definicje pojęć

 

 

PORADNICTWO ZAWODOWE

Długofalowe i wieloetapowe działania wychowawcze, towarzyszące jednostce w trakcie jej rozwoju zawodowego. Obejmuje ono udzielanie pomocy uczniom i dorosłym w planowaniu, tworzeniu                  i rozwoju kariery zawodowej, przynoszącej jednostce satysfakcję i zawodowy sukces.

(por.: Ogólne zasady funkcjonowania poradnictwa zawodowego w systemie urzędów pracy. (1996) Wyd. KUP. s. 4, maszynopis)

 

ORIENTACJA ZAWODOWA

Działania wychowawcze szkoły, rodziców, i innych osób, grup i instytucji - mające na celu przygotowanie młodzieży do planowania kariery zawodowej, których ważnym elementem jest podejmowanie kolejnych decyzji wyboru zawodu i szkoły.

(por.: K. Lelińska: Założenia i kierunki rozwoju poradnictwa zawodowego w warunkach reformy edukacji (1999) Problemy poradnictwa psychologiczno - pedagogicznego. Nr 2/11.
s. 29)

 

DORADZTWO ZAWODOWE

Świadczenie pomocy w dokonywaniu kolejnych decyzji wyboru zawodu lub pracy w formie indywidualnej porady zawodowej, poprzez analizę pola problemowego jednostki i udzielenie jej informacji zawodowych, podawanie wskazówek, sugestii oraz instrukcji.

(por.: K. Lelińska: Założenia i kierunki rozwoju poradnictwa zawodowego w warunkach reformy edukacji, (1999) Problemy poradnictwa psychologiczno - pedagogicznego Nr 2/11.
s. 29 )

 

DORADCA ZAWODOWY

Osoba udzielająca pomocy, w formie grupowych i indywidualnych porad zawodowych, młodzieży

i osobom dorosłym w wyborze zawodu, kierunku kształcenia i szkolenia, uwzględniając ich możliwości psychofizyczne i sytuację życiową a także potrzeby rynku pracy oraz możliwości systemu edukacyjnego, współpracując z rodzicami i nauczycielami w procesie orientacji zawodowej uczniów oraz wykorzystując w tym celu wiedzę o zawodach, znajomość psychologicznych i pedagogicznych technik, diagnozę rynku pracy oraz techniczne środki przekazywania informacji zawodowej.

 

INFORMACJA ZAWODOWA

Zbiory danych potrzebnych jednostce do podejmowania kolejnych decyzji zawodowych 

oraz związanych z zatrudnieniem. Zakres treści, metod i kanały przekazywanych informacji

są dostosowane do etapu rozwoju zawodowego jednostki oraz rodzajów podejmowanych decyzji.

(por.: K. Lelińska: Przygotowanie uczniów do wyboru zawodu metodą zajęć praktycznych. (1985). WSiP. s. 35)

 

INFORMACJA EDUKACYJNA