Plan pracy pedagoga

PLAN PRACY  PEDAGOGA   SZKOLNEGO

 

W  GIMNAZJUM IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA

 

W KINKAJMACH

 

NA ROK  SZKOLNY  2016/2017

 

 

Plan pracy pedagoga szkolnego został opracowany w oparciu o Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej                    z dnia 30 kwietnia 2013 roku (Dz. U. z 2013,  poz.532) w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno - pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.

 

Do zadań pedagoga  w szkole należy w szczególności:

 

1) Prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia przyczyn niepowodzeń edukacyjnych oraz wspierania mocnych stron uczniów;

2) Diagnozowanie sytuacji wychowawczych w szkole w celu rozwiązywania problemów wychowawczych oraz wspierania rozwoju uczniów;

3) Udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb;

4) Podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży;

5) Minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy                 w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów;

6) Inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych;

7) Pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów;

8) Wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w  udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 

 

 

 

 

Powyższe zadania wyznaczyły szczegółowe kierunki moich działań:

 

ZADANIA

 

 

SPOSOBY I FORMY REALIZACJI

 

I. OGÓLNO-

WYCHOWAWCZE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Ocenianie stopnia realizacji obowiązku szkolnego; bieżące monitorowanie absencji uczniów w szkole:

 • monitorowanie frekwencji uczniów;
 • analizowanie, co miesiąc, wykazu uczniów, opuszczających zajęcia lekcyjne;
 • prowadzenie zestawienia obecności uczniów w szkole;
 • telefoniczne zawiadamianie rodziców;
 • wysyłanie upomnień do rodziców;
 • informowanie Sądu dla Nieletnich o najtrudniejszych sytuacjach;

2. Prowadzenie poradnictwa dla rodziców:

-udzielanie porad, konsultacji, ułatwiających rozwiązanie trudności wychowawczych w rodzinach i w życiu szkolnym. 

3. Rozpoznawanie bieżących sytuacji problemowych w szkole.

4. Podejmowanie działań interwencyjnych i mediacyjnych:

Pomoc przy rozwiązywaniu konfliktów rówieśniczych.

5. Ocena sytuacji wychowawczej w szkole:

- konsultacje z wychowawcami, nauczycielami, pracownikami obsługi

Rozmowy indywidualne i grupowe z uczniami- poprzez przeanalizowanie     na  koniec semestrów wydarzeń, podjętych działań, ankiet przeprowadzonych w klasach, ich opracowań, pogadanek.

6. Opieka nad Samorządem Uczniowskim.

7. Prowadzenie zajęć profilaktycznych mających na celu dokonywanie przez uczniów świadomego wyboru dalszej drogi życiowej, w tym doradztwo zawodowe.

II. PROFILAKTYKA WYCHOWAWCZA

 

 

1. Poznanie dziecka i rozpoznanie jego warunków życia i nauki:

- Rozpoznanie sytuacji materialnej i środowiska rodzinnego uczniów poprzez: wywiady z nauczycielami, wychowawcami, rodzicami, oraz poprzez współpracę z GOPS, kuratorami sądowymi, Policją.

2.Funkcja koordynatora zespołu ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

W ramach pracy zespołu objęcie uczniów pomocą  PP w formie:

 • zajęć rozwijających uzdolnienia
 • zajęć dydaktyczno – wyrównawczych
 • zajęć specjalistycznych: korekcyjno – kompensacyjnych
 • zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia
 • warsztatów/szkoleń
 • porad i konsultacji 

3. Ochrona sfery emocjonalnej dziecka poprzez:

•  współpracę z instytucjami działającymi na rzecz dzieci i ich rodzin (kuratorami sądowymi, Policją, GOPS, PCPR, Sądem

•  rozpoznanie warunków życia, spędzania czasu wolnego przez uczniów wymagających szczególnej opieki i pomocy.

4. Realizacja programów profilaktyczno- wychowawczych.

 • Organizowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień.
 • Promowanie zdrowego stylu życia. (tablice informacyjne w formie gazetki).
 • Pedagogizacja rodziców.
 • Kącik prawny (tablica informacyjna na temat łamania prawa i ponoszenia konsekwencji).

5. Diagnoza skali przemocy w szkole:

 • prowadzenie zajęć w klasach na temat negatywnego wpływu agresji na życie człowieka.
 • Przeprowadzenie ankiet, obserwacja uczniów podczas zajęć lekcyjnych       i przerw.

6.Diagnoza zagrożenia młodzieży środkami uzależniającymi.

7. Włączenie się w kampanie społeczne i programy na etapie ogólnokrajowym, wojewódzkim, powiatowym

8. W skrajnych sytuacjach zgłaszanie do Sądu dla Nieletnich przypadku demoralizacji dzieci oraz uchylania się rodziców od obowiązku opieki       i prawidłowego wychowania dzieci.

9. Organizowanie szkoleń, warsztatów dla uczniów, rodziców                     i nauczycieli  zwiększających umiejętności wychowawcze

III.DZIAŁALNOŚĆ

PROZDROWOTNA

Włączanie się w ogólnopolskie, lokalne, szkolne akcje prozdrowotne.

 • Przeciwdziałanie zachowaniom agresywnym i  przemocy wśród uczniów (uczenie tolerancji i akceptacji wśród uczniów niepełnosprawnych).
 • Przeciwdziałanie uzależnieniom.
 • Monitorowanie zachowań uczniów przejawiających  agresję.

IV. INDYWIDUALNA

OPIEKA

PEDAGOGICZNA

 

 

 

1. Udzielanie uczniom pomocy i porad w eliminowaniu napięć psychicznych spowodowanych niepowodzeniami szkolnymi                       i rodzinnymi.

2.Udzielanie pomocy uczniom mającym trudności w kontaktach                   z rówieśnikami i środowiskiem.

3.Analiza postępów w nauce uczniów pozostających pod opieką pedagoga.

4. Poddawanie ucznia zagrożonego niedostosowaniem systematycznej kontroli i ocenie, wdrażanie go do przestrzegania obowiązujących norm społecznych.

5.Pomoc młodzieży w rozwiązywaniu konfliktów rówieśniczych                      i środowiskowych (konfrontacje).

6.Umożliwienie uczniom z trudnościami szkolnymi lub sprawiającymi problemy wychowawcze przeprowadzenie badań psychologiczno-pedagogicznych.

 • Ścisły kontakt z PPP, zespołem ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
 • Wspieranie rodziców w nawiązywaniu kontaktu z poradniami specjalistycznymi i instytucjami wspomagającymi wychowanie.

V. POMOC

MATERIALNA-

-OPIEKA STAŁA

I DORAŹNA

 

1.Uaktualnienie danych na temat sytuacji materialnej i rodzinnej uczniów.

2. Uczestniczenie w pracach komisji ds. przyznawania stypendiów losowych.

3. Objęcie uczniów programem rządowym „Wyprawka szkolna2016”.

4. Czuwanie nad dożywianiem uczniów w szkole.

VI. ORGANIZACJA

PRACY WASNEJ

 

1. Stała współpraca z dyrektorem szkoły, wychowawcami, nauczycielami, samorządem szkolnym, pracownikami szkoły                    w rozwiązywaniu problemów opiekuńczo-wychowawczych.

2. Stała współpraca z Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną, organizacjami i instytucjami zainteresowanymi problemami opieki            i wychowania.

3. Zapewnienie w tygodniowym rozkładzie zajęć możliwości kontaktowania się uczniów i rodziców.

4. Prowadzenie dokumentacji:

 • Dziennik Pracy,
 • Notatki służbowe,
 • Ewidencje uczniów wymagających wsparcia i pomocy (IPET,  Programy i plany pracy, współpraca z Sądem Rejonowym-Wydział Rodzinny i Nieletnich, PCPR, Policją, GOPS-em, Zespołem Interdyscyplinarnym, itp.).

                                                                                       Pedagog szkolna – Sylwia Kondraciuk