ocena z zachowania

Ocena zachowania

 1. 1.    Ocena zachowania wyraża opinię szkoły o spełnianiu przez ucznia obowiązków szkolnych, jego kulturze osobistej, jego postawie wobec nauczycieli, kolegów i innych osób.
 2. 2.    Oceny zachowania ucznia dokonuje się w trzech obszarach:

1)      kultury osobistej,

2)      wypełnienia obowiązków szkolnych,

3)      funkcjonowania w grupie rówieśniczej i szkolnej.

 1. 3.    Ocenę zachowania ustala wychowawca klasy, uwzględniając opinię członków rady pedagogicznej, pracowników szkoły, innych uczniów i samego zainteresowanego.
 2. 4.    Wychowawca klasy na początku roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach i sposobie oraz o kryteriach oceniania zachowania, warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana końcoworocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania oraz o skutkach ustalenia oceny nagannej.
 3. 5.    Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności:

1)      wywiązywanie się z obowiązków ucznia,

2)      postępowanie zgodne z dobrem szkolnej społeczności,

3)      dbałość o honor i tradycje szkoły,

4)      dbałość o piękno mowy ojczystej,

5)      dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób,

6)      godne i kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią,

7)      okazywanie szacunku innym osobom,

8)      przeciwstawianie się przejawom przemocy i wulgarności.

 1. 6.    Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania ustala się według następującej skali:

1)      wzorowe,

2)      bardzo dobre,

3)      dobre,

4)      poprawne,

5)      nieodpowiednie,

6)      naganne z zastrzeżeniem ust. 7 i 8.

 1. 7.    Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi.
 2. 8.    Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia u którego stwierdzono zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzę
  lub odchyleń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.
 3. 9.    Ocena zachowania nie ma wpływu na:

1)      oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych,

2)      promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły, z zastrzeżeniem ust. 10 i 11.

 1. 10.  Rada pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu ucznia do klasy programowo wyższej lub nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu w danej szkole drugi raz z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania.
 2. 11.  Uczeń, któremu w danej szkole po raz trzeci ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej,
  a uczeń klasy programowo najwyższej w danym typie szkoły nie kończy szkoły.

 

§ 119 a

Tryb ustalania oceny z zachowania

 1. 1.      Uczeń ma prawo do samooceny w formie pisemnej zgodnie z kryteriami ocen zachowania. Ocenę tę przedkłada tylko wychowawcy – powinna ona być brana pod uwagę przy ustalaniu oceny śródrocznej i rocznej.
 2. 2.      Samorząd klasowy w porozumieniu z zespołem klasowym proponuje ocenę zachowania dla poszczególnych uczniów zgodnie z kryteriami ocen zachowania.
 3. 3.      Ostateczną ocenę ustala wychowawca klasy, po zasięgnięciu opinii zespołu uczącego dany oddział.
 4. 4.      Przewidywana ocena zachowania podana jest do wiadomości uczniów na tydzień przed radą klasyfikacyjną.
 5. 5.      Ocena może być zmieniona na radzie klasyfikacyjnej przez wychowawcę klasy
  w przypadku zaistnienia szczególnych okoliczności np. zgłoszenia przez uczących dodatkowych, dotychczas nieznanych informacji pozwalających na obniżenie
  lub podwyższenie oceny zachowania.

 

§ 119 b

Szczegółowe kryteria ocen zachowania

 1. 1.      Ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który:

1)      wyróżnia się kulturą osobistą,

2)      wywiązuje się z powierzonych obowiązków,

3)      wykazuje własną inicjatywę, samodzielność, wykonuje prace na rzecz klasy, szkoły, środowiska,

4)      aktywnie reprezentuje szkołę na zewnątrz i dba o jej dobre imię,

5)      systematycznie uczestniczy w zajęciach szkolnych (wszystkie godziny nieobecności usprawiedliwione w wyznaczonym przez wychowawcę terminie),

6)      reaguje na dostrzeżone przejawy zła,

7)      jest koleżeński,

8)      dba o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób,

9)      dba o porządek i mienie szkolne,

10)  nie używa wulgarnego słownictwa,

11)  pozytywnie oddziałuje na innych swoją postawą,

12)  wykazał się dużą samodzielnością i innowacyjnością we wszystkich etapach realizacji projektu edukacyjnego, wspomagał członków zespołu w realizacji poszczególnych zadań w ramach projektu i wykazał się umiejętnością dokonania krytycznej samooceny i wyciągania wniosków.

 1. 2.      Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:

1)      wyróżnia się swą postawą wobec obowiązków szkolnych,

2)      systematycznie uczestniczy w zajęciach szkolnych,

3)      w semestrze ma nie więcej niż jeden dzień nieusprawiedliwiony,

4)      uczestniczy w życiu klasy, szkoły, środowiska,

5)      wywiązuje się z powierzonych mu zadań,

6)      prezentuje wysoką kulturę osobistą,

7)      bierze udział w konkursach wewnątrzszkolnych,

8)      zapobiega powstawaniu konfliktów,

9)      nie używa wulgarnego słownictwa,

10)  jest koleżeński,

11)  nie ulega nałogom,

12)  dba o bezpieczeństwo swoje i innych osób,

13)  dba o porządek i mienie szkolne,

14)  był aktywnym uczestnikiem zespołu realizującego projekt edukacyjny,
a jego współpraca z pozostałymi członkami zespołu była rzeczowa i nacechowana życzliwością.

 1. 3.      Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:

1)      systematycznie uczestniczy w zajęciach szkolnych,

2)      w semestrze ma nie więcej niż 2 dni nieusprawiedliwione,

3)      wypełnia swe podstawowe obowiązki,

4)      przestrzega norm kulturalnego zachowania się w odniesieniu do kolegów, nauczycieli, pracowników szkoły,

5)      pracuje na miarę swoich możliwości,

6)      potrafi spojrzeć na siebie krytycznie, wskazać swe słabe i mocne strony,

7)      nie przeszkadza w prowadzeniu lekcji (rozmowy, rozpraszanie kolegów),

8)      nie ulega nałogom,

9)      nie niszczy mienia szkolnego, społecznego i mienia kolegów,

10)  współpracował w zespole realizującym projekt edukacyjny, wypełniając stawiane przed sobą i zespołem zadania.

 1. 4.      Ocenę poprawną otrzymuje uczeń, kiedy:

1)      wypełnia większość obowiązków szkolnych,

2)      zdarza mu się popełniać błędy w zachowaniu, odstępować od obowiązujących zasad etycznych, ale pod wpływem nauczyciela w widoczny sposób dąży do poprawy,

3)      opuścił bez usprawiedliwienia od 3 do 5 dni,

4)      cechuje go brak samokrytycyzmu,

5)      dba o swoje zdrowie (nie stosuje używek),

6)      nie zawsze jest przygotowany do zajęć szkolnych,

7)      rzadko powoduje sytuacje konfliktowe,

8)      czasem używa wulgarnego słownictwa,

9)      współpracował w zespole realizującym projekt edukacyjny, wypełniając stawiane przed sobą i zespołem zadania, przy czym jego działania były podejmowane na prośbę lidera zespołu lub po interwencji opiekuna projektu.

 1. 5.      Ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń, który:

1)      narusza normy współżycia społecznego,

2)      postępowanie ucznia jest sprzeczne z zasadą uczciwości,

3)      rażąco zaniedbuje podstawowe obowiązki ucznia,

4)      ma niski poziom kultury osobistej,

5)      jest niekoleżeński,

6)      ulega nałogom,

7)      nie wywiązuje się z powierzonych obowiązków,

8)      prowokuje sytuacje konfliktowe (bójki, zaczepki słowne),

9)      często używa wulgarnego słownictwa,

10)  opuścił od 6 do 10 dni bez usprawiedliwienia,

11)  mimo złożenia deklaracji o przystąpieniu do realizującego projekt nie wywiązywał
się w terminie ze swoich obowiązków, czego konsekwencją były opóźnienia
w realizacji projektu lub konieczność realizacji zadań przez innych członków zespołu.

 1. 6.      Ocenę naganną otrzymuje uczeń, który:

1)      swoim zachowaniem wpływa demoralizująco na innych,

2)      naraża siebie i innych na utratę zdrowia lub życia,

3)      popełnia czyny karalne na terenie szkoły i poza nią,

4)      znęca się psychicznie nad innymi uczniami,

5)      stosuje szantaż, wyłudzenia, zastraszanie,

6)      dewastuje mienie szkolne i społeczne,

7)      sam ulega nałogom i nakłania do nich innych,

8)      prezentuje bardzo niski poziom kultury osobistej,

9)      opuścił więcej niż 10 dni bez usprawiedliwienia,

10)  wykazuje lekceważący stosunek do obowiązków szkolnych,

11)  mimo oddziaływań wychowawczych nie podejmuje prób poprawy zachowania,

12)  nie uczestniczył lub odmówił udziału w realizacji projektu edukacyjnego.

 1. 7.      Na daną ocenę uczeń musi spełniać większość (co najmniej 50%) kryteriów.
 2. 8.      Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą w terminie do 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno – wychowawczych zgłosić zastrzeżenia do Dyrektora Szkoły, jeżeli uznają, że roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny.

 

§ 119 c

Stopień przestrzegania norm społecznych, etycznych:

1)      czynniki pozytywne podwyższające ocenę:

a)reagowanie na przejawy zła,

b)      szacunek dla pracy innych,

c)pomoc innym,

d)     troska o mienie szkolne i indywidualne,

e)      udział w pracach samorządu i innych pracach społecznych na rzecz szkoły
i środowiska,

f) przestrzeganie zasad bezpieczeństwa,

g)      przejawianie inicjatywy dotyczącej funkcjonowania szkoły;

2)      czynniki negatywne obniżające ocenę:

a)      celowe i świadome naruszanie powyżej sformułowanych czynników pozytywnych,

b)      postawa egoistyczna, samolubna,

c)      lekceważący stosunek do zespołu klasowego, nauczycieli i innych pracowników szkoły,

d)     agresja, akty wandalizmu.

 1. 2.      W przypadku wyjątkowo drastycznych wykroczeń (kradzież, elementarne naruszanie norm prawnych, drastyczne naruszanie norm obyczajowych), uchwałą rady pedagogicznej uczniowi można wystawić ocenę naganną, nawet wtedy, gdyby pod innym względem był wzorowy.

 

 1. 3.      Czynniki wpływające na podwyższenie lub obniżenie oceny zachowania

 

 

 1. Stopień przestrzegania norm społecznych, etycznych:

1)      czynniki pozytywne podwyższające ocenę:

a)reagowanie na przejawy zła,

b)      szacunek dla pracy innych,

c)pomoc innym,

d)     troska o mienie szkolne i indywidualne,

e)      udział w pracach samorządu i innych pracach społecznych na rzecz szkoły i środowiska,

f) przestrzeganie zasad bezpieczeństwa,

g)                 przejawianie inicjatywy dotyczącej funkcjonowania szkoły;

2)      czynniki negatywne obniżające ocenę:

a)     celowe i świadome naruszanie powyżej sformułowanych czynników pozytywnych,

b)   postawa egoistyczna, samolubna,

c)   lekceważący stosunek do zespołu klasowego, nauczycieli i innych pracowników szkoły,

d)  agresja, akty wandalizmu.

 1. 2.      W przypadku wyjątkowo drastycznych wykroczeń (kradzież, elementarne naruszanie norm prawnych, drastyczne naruszanie norm obyczajowych), uchwałą rady pedagogicznej uczniowi można wystawić ocenę naganną, nawet wtedy, gdyby pod innym względem był wzorowy.