Wewnątrzszkolny System Oceniania

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

 

§ 97

Postanowienia ogólne

 1. Ocenianiu podlegają:

1)         osiągnięcia edukacyjne ucznia,

2)         zachowanie ucznia.

 1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych polega na:

1)         rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i 

            umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających 
            z podstawy programowej, określonej w odrębnych przepisach, i realizowanych
            w szkole programów nauczania, uwzględniających tę podstawę oraz formułowaniu oceny.

 1. Ocenianie zachowania ucznia polega na:

1)         rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez 

            ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków ucznia określonych w Statucie 

            Szkoły,

2)         formułowaniu oceny.

3     a. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się w ramach oceniania

            wewnątrzszkolnego.

 1. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:

1)         poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz postępach w tym 

            zakresie,

2)         udzielenie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju,

3)         motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu,

4)         dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w nauce,

             zachowaniu oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia,

5)         umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno – wychowawczej.

 

§ 98

Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje

 1. Formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskanie poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych
  i dodatkowych zajęć edukacyjnych.
 2. Ocenianie bieżące i ustalenie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych
  i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania według skali i w formach przyjętych w szkole.
 3. przeprowadzenie egzaminów klasyfikacyjnych.
 4. Ustalenie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania według skali, o której mowa w § 103 i § 120.
 5. Ustalenie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane ocen  klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
 6. Ustalenie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom) informacji o postępach i trudnościach w nauce.
 7. Ustalenie kryteriów oceniania zachowania.
 8. Realizację projektu edukacyjnego.

 

§ 99

W wewnątrzszkolnym systemie oceniania przyjęte są następujące zasady

 1. Zasada częstotliwości i rytmiczności  - uczeń oceniany jest na bieżąco i rytmicznie.
  Ocena końcowa nie jest średnią ocen cząstkowych.
 2. Zasada jawności kryteriów – uczeń i jego rodzice (prawni opiekunowie) znają kryteria oceniania, zakres materiału z każdego przedmiotu oraz formy pracy podlegające ocenie.
 3. Zasada różnorodności wynikająca ze specyfiki każdego przedmiotu.
 4. Zasada różnicowania wymagań – zadania stawiane uczniom powinny mieć zróżnicowany poziom trudności i dawać możliwość uzyskania wszystkich ocen.
 5. Zasada otwartości – wewnątrzszkolny system oceniania podlega weryfikacji i modyfikacji w oparciu o okresową ewaluację.

 

§ 100

Zasady informowania o wymaganiach

 1. Uchylony.
 2. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego w ciągu dwóch tygodni informują uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) w formie ustnej
  lub pisemnej o:

1)  wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych
      i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych wynikających z          

      realizowanego przez siebie programu nauczania,

2)  sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów,

3)  warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i 

     dodatkowych zajęć edukacyjnych,

4)  skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny z zachowania.

 

2. Wymienione w ust. 2 informacje dostępne są w bibliotece szkolnej i u Dyrektora Szkoły.

3. Z WSO oraz z zasadami oceniania zachowania zapoznają wychowawcy klas uczniów
    na pierwszych godzinach lekcyjnych we wrześniu a rodziców w czasie pierwszego zebrania w klasie.

4. Rodzice i uczniowie potwierdzają fakt zapoznania się z WSO, kryteriami i zasadami oceniania własnoręcznym   

    podpisem na liście sporządzonej przez wychowawcę.

5. Nauczyciel bez wiedzy rodziców i uczniów nie może zmieniać wymagań programowych oraz zasad oceniania 

    ustalonych na początku roku szkolnego.

 

§ 101

Obniżanie wymagań edukacyjnych

 1. Nauczyciel zobowiązany jest, na podstawie pisemnej opinii lub orzeczenia publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej, dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom.
 2. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
  albo indywidualnego nauczania dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.

 

§ 102

Zwalnianie z zajęć

 1. Dyrektor Szkoły zwalnia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, informatyki
  na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza oraz na czas określony w tej opinii.
 2. Dyrektor Szkoły, na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) oraz na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej albo niepublicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym niepublicznej poradni specjalistycznej zwalnia do końca danego etapu edukacyjnego ucznia z wadą słuchu lub z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją, ze sprzężonymi niepełnosprawnościami lub z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z nauki drugiego języka obcego, z zastrzeżeniem ust. 3. Zwolnienie może dotyczyć części lub całego okresu kształcenia w danym typie szkoły.
 3. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
  albo indywidualnego nauczania zwolnienie z nauki drugiego języka obcego może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.
 4. W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, informatyki, drugiego języka obcego w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony”
 5.  Uczeń zwolniony z zajęć wychowania fizycznego i informatyki znajduje się na tej lekcji

      pod opieką nauczyciela prowadzącego zajęcia.

§ 103

Tryb oceniania i skala ocen

 1. Oceny bieżące, klasyfikacyjne śródroczne i końcoworoczne z zajęć edukacyjnych ustala się według następującej skali, z następującymi skrótami literowymi:

1)     stopień celujący -                           cel –   6;

2)     stopień bardzo dobry -                  bdb –  5;

3)     stopień dobry -                               db  –   4;

4)     stopień dostateczny -                    dst –   3;

5)     stopień dopuszczający -               dop –  2;

6)     stopień niedostateczny -              nast. – 1.

 1. Oceny klasyfikacyjne zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną zachowania.
 2. Oceny wyrażone w stopniach dzielą się na:

1)      cząstkowe, określające poziom wiadomości lub umiejętności ucznia ze zrealizowanej części programu,

2)      okresowe, roczne, określające ogólny poziom wiadomości i umiejętności ucznia przewidzianych w programie

          nauczania na dany okres (rok szkolny), stopnie 
          te nie mogą być ustalone jako średnia arytmetyczna stopni cząstkowych.

 1. Ilość ocen w semestrze uzależniona jest od ilości godzin z danego przedmiotu x 2 +1.
 2. Oceny z prac klasowych wpisywane są do dziennika cyframi kolorem czerwonym
  a ze sprawdzianów kolorem zielonym. Oceny za inne formy pracy wpisywane są kolorem ustalonym przez nauczyciela przedmiotu. Oceny semestralne i roczne zapisywane
  są słownie w pełnym brzemieniu.
 3. Ocena wystawiona przez nauczyciela przedmiotu jest oceną ostateczną.

 

§ 104

Wymagania edukacyjne

 1. Szczegółowe wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen sformułowane są w przedmiotowych kryteriach oceniania, opracowanych przez zespoły przedmiotowe, przy czym podczas klasyfikacji śródrocznej i rocznej:

stopień celujący otrzymuje uczeń, który:

-     opanował pełny zakres wiedzy umiejętności określony w podstawie programowej danej dziedziny edukacyjnej,

      samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia,

-     biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami i umiejętnościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych lub 

      praktycznych z podstawy programowej danej dziedziny edukacyjnej, proponuje rozwiązania nietypowe, rozwiązuje

      także problemy i zadania wykraczające poza program nauczania danej dziedziny edukacyjnej,

-     jest twórczy i samodzielnie rozwija własne uzdolnienia, osiąga sukcesy w konkursach przedmiotowych, zawodach

      sportowych i innych, kwalifikując się do finałów 
      na szczeblu powiatowym, rejonowym, wojewódzkim, krajowym, gdzie osiąga znaczące sukcesy.

stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który:

-     opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony w podstawie programowej danej dziedziny edukacyjnej,

-     sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne

      ujęte programem nauczania, potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w

      nowych sytuacjach.

stopień dobry otrzymuje uczeń, który:

-     nie opanował w pełni wiadomości określonych podstawą programową danej dziedziny edukacyjnej, ale opanował 

      je na poziomie przekraczającym wymagania [podstawowe zawarte w podstawie programowej kształcenia

      ogólnego,

-     poprawnie stosuje wiadomości i umiejętności, rozwiązuje (wykonuje) samodzielnie typowe zadania teoretyczne lub

      praktyczne.

stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który:

-     opanował wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej danej dziedziny edukacyjnej na

      poziomie nie przekraczającym wymagań podstawowych zawartych w podstawie programowej kształcenia 

      ogólnego,

-     rozwiązuje (wykonuje) typowe zadania teoretyczne lub praktyczne o średnim stopniu trudności.

stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który:

-      ma braki w opanowaniu wymagań na poziomie podstawowym zawartych
       w podstawie programowej kształcenia ogólnego danej dziedziny edukacyjnej, ale braki te nie przekreślają   

       możliwości uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy
      i umiejętności z danego przedmiotu w ciągu dalszej nauki,

-     rozwiązuje (wykonuje) typowe zadania teoretyczne i praktyczne o niewielkim stopniu trudności z pomocą    

      nauczyciela.

stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który:

-     nie opanował wiadomości i umiejętności określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego danej  

      dziedziny edukacyjnej, a braki w wiadomościach
      i umiejętnościach uniemożliwiają mu dalsze zdobywanie wiedzy z danej dziedziny edukacyjnej,

-     nie jest w stanie rozwiązać (wykonać) zadań o niewielkim (elementarnym) stopniu trudności,

-     ocena niedostateczna musi być uzasadniana w formie opisowej.

 1. Nie stosuje się przy ocenach znaków („+” i  „-”).
 2. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, plastyki, muzyki, techniki, zajęć technicznych, zajęć artystycznych, należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez uczniów w wywiązywaniu się z obowiązków wynikających ze specyfiki zajęć.
 3. Wymagania edukacyjne w przypadku przedmiotów nauczanych przez co najmniej dwóch nauczycieli powinny być opracowane w ramach zespołów przedmiotowych.

 

§ 105

Szkoła stosuje ocenianie społeczno - wychowawcze

 1. Kryterium głównym są wymagania programowe, pozostałe kryteria służą modyfikacji oceny śródrocznej i rocznej ustalonej na podstawie wymagań programowych. Modyfikacja polega na podwyższeniu oceny śródrocznej końcowej.
 2. Kryteria pozostałe to: wkład ucznia, stosunek ucznia do zajęć i przygotowywania się do lekcji, systematyczność w pracy i aktywność na lekcjach, zdolności ucznia i sytuacja rodzinna

 

§ 106

Formy pracy ucznia podlegające ocenie

 1. Różnorodne formy i narzędzia oceny opracowują nauczyciele przedmiotu i informują
  o nich uczniów i rodziców (prawnych opiekunów).
 2. Uczeń w toku edukacyjnym może otrzymać oceny za:

1)     prace pisemne (prace klasowe, testy, sprawdziany, dyktanda, kartkówki, prace domowe, karty pracy),

2)     odpowiedzi ustne,

3)     aktywność i pracę na lekcjach,

4)     grupową pracę na lekcjach,

5)     ćwiczenia fizyczne, testy sprawnościowe,

6)     zajęcia i prace praktyczne – technika, plastyka, sztuka, informatyka, muzyka,

7)     zeszyt przedmiotowy, zeszyt ćwiczeń,

8)      inne formy: prace długoterminowe  - projekt, plakat, inscenizacja, doświadczenia, konkursy, zawody,

9)     postawę wobec przedmiotu (dotyczy przedmiotów artystycznych.

 

§ 106 a

Realizacja projektu edukacyjnego

 

 1. Uczniowie klasy drugiej lub trzeciej gimnazjum biorą udział w realizacji projektu edukacyjnego .
 2. Projekt   edukacyjny  jest   zespołowym,   planowym   działaniem   uczniów, mającym  
  na   celu   rozwiązanie   konkretnego   problemu,   z   zastosowaniem różnorodnych metod.

3.   Zakres tematyczny projektu edukacyjnego może dotyczyć wybranych treści nauczania określonych w podstawie 

      programowej kształcenia ogólnego dla gimnazjów
      lub wykraczać poza te treści.

4.    Projekt edukacyjny jest realizowany przez zespół uczniów pod opieką nauczyciela
       i obejmuje następujące działania:

1)              wybranie tematu projektu edukacyjnego;

2)              określenie celów projektu edukacyjnego i zaplanowanie etapów jego realizacji;

3)              wykonanie zaplanowanych działań;

4)              publiczne przedstawienie rezultatów projektu edukacyjnego.

 1. Szczegółowe warunki  realizacji  projektu edukacyjnego określa Dyrektor Szkoły
  w porozumieniu z radą pedagogiczną.
 2. Kryteria oceniania zachowania  ucznia gimnazjum zawarte w ocenianiu wewnątrzszkolnym    uwzględniają    udział    ucznia    w    realizacji     projektu edukacyjnego.
 3. Wychowawca klasy na początku roku szkolnego, w którym uczniowie będą realizować projekt edukacyjny, informuje uczniów i ich rodziców (prawnych opiekunów)
  o warunkach realizacji projektu edukacyjnego.
 4. Informacje o udziale ucznia w realizacji projektu edukacyjnego oraz temat projektu edukacyjnego wpisuje się na świadectwie ukończenia gimnazjum.

9.    W  szczególnie   uzasadnionych   przypadkach,   uniemożliwiających   udział ucznia
       w realizacji projektu edukacyjnego, Dyrektor Szkoły może zwolnić ucznia z realizacji projektu edukacyjnego.

10.  W przypadkach, o których mowa w pkt 9, na świadectwie ukończenia gimnazjum
       w miejscu przeznaczonym na wpisanie informacji o udziale ucznia w realizacji projektu edukacyjnego wpisuje się   

     „zwolniony" albo „zwolniona".

 

§ 107

Ocenianie śródroczne

 1. Bieżące ocenianie wynikające z przedmiotowego systemu oceniania winno być dokonywane systematycznie.
 2. Przy ocenianiu nauczyciel uzasadnia ocenę, daje uczniowi wskazówki, w jaki sposób może on poprawić swoje osiągnięcia edukacyjne.
 3. jedną z form oceniania bieżącego jest kartkówka (z trzech ostatnich lekcji), trwająca do 15 minut.
 4. Nauczyciel podczas oceniania stosuje zróżnicowaną ocenę: za odpowiedzi ustne, krótsze
  i dłuższe prace pisemne, zadania domowe, dodatkowo wykonane zadania itp.
 5. Odpowiedź ustna może się odbywać na każdej lekcji i jest oceniana według zasad ustalonych przez nauczyciela przedmiotu. Oceny z odpowiedzi ustnych zapisywane są
  w dzienniku kolorem niebieskim lub czarnym.
 6. Odpowiedź ustna może obejmować materiał nie większy niż trzy ostatnie jednostki lekcyjne.
 7. Uczeń powinien zostać oceniony w każdej sprawności charakterystycznej dla danego przedmiotu.

 

§ 108

W szkole obowiązują następujące zasady dotyczące prac pisemnych

 1. Szczególnie ważna jest ocena z pisemnych prac klasowych. Ta forma oceniania jest obligatoryjna na języku polskim i matematyce. Przeprowadzenie pisemnych prac z innych przedmiotów jest uzależnione od uznania nauczyciela.
 2. Pisemne prace klasowe obejmują większe partie materiału, trwają jedną lub dwie godziny lekcyjne i obowiązkowo poprzedzone są lekcją powtórzeniową.
 3. Praca klasowa musi być zapisana w dzienniku z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem.
 4. Uczeń, który opuścił pracę klasową z przyczyn nieusprawiedliwionych lub otrzymał ocenę niedostateczną, może ją napisać w ciągu dwóch tygodni od dnia powrotu do szkoły. termin i czas wyznacza nauczyciel tak, aby nie zakłócać procesu nauczania pozostałych uczniów.
 5. Zmiana terminu pracy klasowej z ważnego powodu (np. choroba nauczyciela) może nastąpić z zachowaniem ust. 6.
 6. W ciągu jednego tygodnia uczeń może pisać maksymalnie dwie prace klasowe, jedną
  w ustalonym dniu.
 7. W przypadku opuszczenia co najmniej 25% zajęć edukacyjnych, nauczyciel może wyznaczyć mu pisemny sprawdzian frekwencyjny z materiału realizowanego w okresie nieobecności ucznia.
 8. Ocena z prac pisemnych obejmuje również poprawność ortograficzną. Nauczyciele
  w PSO określają szczegółowe kryteria oceniania ortografii w tych pracach.

 

§ 109

Zasady oceniania wiedzy i umiejętności uczniów w ramach poszczególnych przedmiotów

 1. Sprawdziany z więcej niż trzech ostatnich lekcji muszą być wcześniej zapowiedziane
  (z lekcji na lekcję).
 2. Prace klasowe (obejmujące podsumowanie działu) lub sprawdzian może być jedna
  w ciągu dnia, dwie w ciągu tygodnia, zapowiedziane z tygodniowym wyprzedzeniem, sprawdzone i omówione w ciągu dwóch tygodni.
 3. Prace klasowe są obowiązkowe.
 4. Jeżeli z przyczyn losowych uczeń nie może jej napisać z całą klasą, to musi to uczynić
  w terminie wyznaczonym przez nauczyciela. Jeżeli uczeń nie napisze pracy w uzgodnionym terminie, otrzymuje ocenę niedostateczną.
 5. Pisemne prace kontrolne nauczyciele są zobowiązania sprawdzić i ocenić w ciągu 14 dni. Jeżeli termin ten zostanie przekroczony, nauczyciel nie wpisuje ocen niedostatecznych.
 6. Prace klasowe mogą być poprawiane w ciągu dwóch tygodni od otrzymania oceny. Poprawa może się odbyć tylko raz.
 7. W tygodniu mogą być dodatkowo trzy sprawdziany (obejmują część działu).
 8. Kartkówki są niezapowiedziane – oceny z nich nie są poprawiane.
 9. Sprawdzone i ocenione prace pisemne, opatrzone ustnym lub pisemnym komentarzem
  są przedkładane uczniom na jednej z kolejnych lekcji w ciągu dwóch tygodni od ich napisania.
 10. Sprawdzone i ocenione prace kontrolne nauczyciel przechowuje do końca roku szkolnego.
 11. Rodzice mają prawo wglądu do prac na zasadach określonych przez nauczyciela w PSO.
 12. Oceny są jawne zarówno dla ucznia jaki i jego rodziców (prawnych opiekunów).
  Na prośbę ucznia i jego rodziców nauczyciel ustalający ocenę powinien ją krótko uzasadnić.
 13. Na początkowych zajęciach nauczyciel ma prawo przeprowadzić sprawdzian diagnostyczny. Oceny uzyskane w wyniku tego sprawdzianu nie są wpisywane
  do dziennika i nie mają wpływu na dalsze ocenianie.

 

§ 110

Nieprzygotowanie się ucznia do lekcji

 1. Uczeń ma prawo być nieprzygotowany do zajęć lekcyjnych, w liczbie określonej
  w przedmiotowym systemie oceniania, lecz nie częściej niż dwa razy w semestrze.
  Jednak swoje nieprzygotowanie musi zgłosić nauczycielowi na początku lekcji,
  by nauczyciel mógł odnotować w dzienniku znak „N”.
 2. Nie ocenia się negatywnie ucznia w dniu powrotu do szkoły po dłuższej usprawiedliwionej nieobecności.
 3. Nie ocenia się negatywnie ucznia znajdującego się w sytuacji losowej (wypadek, śmierć bliskiej osoby i inne przyczyny niezależne od ucznia).

 

§ 111

Klasyfikowanie śródroczne i końcoworoczne

 1. Klasyfikowanie śródroczne przeprowadza się w styczniu, a końcoworoczne w czerwcu. Dokładną datę zakończenia postępowania klasyfikacyjnego ustala Dyrektor Szkoły.
 2.  Klasyfikowanie śródroczne i końcoworoczne polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania oraz ustaleniu ocen klasyfikacyjnych z przedmiotów wg 6 – cio stopniowej skali ocen i oceny z zachowania.
 3. Oceny klasyfikacyjne ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne na podstawie systematycznej oceny p[racy uczniów. Niedopuszczalne jest ustalenie ocen klasyfikacyjnych na podstawie jednorazowego sprawdzianu wiedzy na koniec semestru.
 4. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z dodatkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne dodatkowe zajęcia edukacyjne. Roczna ocena klasyfikacyjna z dodatkowych zajęć edukacyjnych nie ma wpływu na promocję do klasy programowo wyższej (na semestr programowo wyższy) ani na ukończenie szkoły.
 5. Na dwa tygodnie przed śródrocznym i rocznym klasyfikacyjnym zebraniem plenarnym rady pedagogicznej nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne
  oraz wychowawca klasy są obowiązani poinformować ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) na piśmie o przewidywanych dla niego śródrocznych i rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i przewidywanej ocenie klasyfikacyjnej zachowania a podpisane przez rodziców (prawnych opiekunów) wykazy ocen winny być niezwłocznie zwrócone do wychowawcy.
 6. Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia uniemożliwi lub utrudni kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej, szkoła stwarza uczniowi szanse uzupełnienia braków w terminie do dwóch miesięcy
  od klasyfikacji śródrocznej.
 7. Z uczniem, który w wyniku klasyfikacji śródrocznej otrzymał ocenę niedostateczną nauczyciel przedmiotu zawiera kontrakt w formie pisemnej. W/w kontrakt jest podpisany przez ucznia, nauczyciela i rodzica i powinien zawierać sposoby pomocy uczniowi
  w uzupełnieniu braków w wiadomościach i umiejętnościach.
 8. Ostateczna ocena klasyfikacyjna roczna z danego przedmiotu winna być wystawiona
  na 3 dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej.

 

§ 112

Sprawdzian wiadomości i umiejętności w trybie odwoławczym

 1. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do Dyrektora Szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłaszane w terminie
  do 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno – wychowawczych.
 2. Dyrektor Szkoły w przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie
  z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, powołuje komisję,
  która przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, w formie pisemnej
  i ustnej oraz ustala ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych. W przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania – ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów; w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji. Sprawdzian wiadomości i umiejętności i umiejętności ucznia, przeprowadza się nie później niż w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń rodziców, stwierdzających, że oceny zostały ustalone niezgodnie
  z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Termin sprawdzianu uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).
 3. W skład komisji wchodzą:

1)      w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:

a)      Dyrektor Szkoły jako przewodniczący komisji,

b)      nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne,

c)      dwóch nauczycieli danej lub innej szkoły tego samego typu, prowadzących takie same zajęcia edukacyjne;

2)      w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zachowania:

a)      Dyrektor szkoły jako przewodniczący komisji,

b)      wychowawca klasy,

c)      wskazany przez Dyrektora Szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne
         w danej klasie,

d)     pedagog,

e)      przedstawiciel samorządu uczniowskiego,

f)       przedstawiciel rady rodziców.

 1. Nauczyciel, o którym mowa w ust 3 pkt 1 lit.b, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku Dyrektor Szkoły powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.
 2. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalone przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.
 3. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności:

1)   w przypadku rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:

a)      skład komisji,

b)      termin sprawdzianu,

c)      zadania (pytania) sprawdzające,

d)      wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę;

2)   w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:

a)      skład komisji,

b)      termin posiedzenia komisji,

c)      wynik głosowania,

d)     ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem.

 1. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
 2. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia.
 3. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu, o którym mowa a ust. 2, w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez Dyrektora Szkoły.
 4. Przepisy ust. 1 – 9 stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego,
  z tym że termin do zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. W tym przypadku ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.

 

§ 113

Informowanie o ocenach klasyfikacyjnych

 1. Nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne oraz wychowawca klasy informują ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) o przewidywanych dla niego rocznych (semestralnych) ocenach klasyfikacyjnych i przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania w terminie 14 dni przed rocznym (semestralnym) klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej.
 2. O przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych rodzice (prawni opiekunowie)
  są informowani na piśmie, za zwrotnym potwierdzeniem.

 

§ 113 a

Warunki i tryb uzyskiwania wyższej niż przewidywana rocznej oceny z zajęć edukacyjnych

 1. Za przewidywaną ocenę roczną (semestralną) przyjmuje się ocenę zaproponowaną przez nauczyciela zgodnie z terminem ustalonym w Statucie Szkoły § 111.
 2. Uczeń może ubiegać się o podwyższenie przewidywanej oceny tylko o jeden stopień
  i tylko w przypadku, gdy co najmniej połowa uzyskanych przez niego ocen cząstkowych jest równa ocenie, o którą się ubiega lub od niej wyższa.
 3. Warunki ubiegania się o a.wyższą ocenę niż przewidywana:

1)      frekwencja na zajęciach danego przedmiotu nie niższa niż 75%
         (z wyjątkiem długotrwałej choroby),

2)      usprawiedliwienie wszystkich nieobecności na zajęciach,

3)      przystąpienie do wszystkich przewidzianych przez nauczyciela form sprawdzianów
          i prac pisemnych,

4)      Uzyskanie z wszystkich sprawdzianów i prac pisemnych ocen pozytywnych, również w trybie 

          poprawyocenniedostatecznych,

5)      skorzystanie z wszystkich oferowanych przez nauczyciela form poprawy, w tym konsultacji indywidualnych.

 1. Uczeń ubiegający się o podwyższenie oceny zwraca się z pisemną prośbą w formie podania do wychowawcy w ciągu 7 dni od ostatecznego poinformowania uczniów
  o przewidywanych ocenach rocznych.
 2. W przypadku spełnienia przez ucznia kryteriów, o których mowa w pkt 3.1) i 3.2), wychowawca odnotowuje ten fakt na podaniu ucznia i przekazuje je nauczycielowi przedmiotu.
 3. Nauczyciel przedmiotu odnotowuje na podaniu spełnienie przez ucznia p