Koncepcja Pracy Szkoły

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY GIMNAZJUM

im. Mikołaja Kopernika w Kinkajmach

na lata 2016 -2019

Celem głównym pracy szkoły:  jest wszechstronny i harmonijny rozwój ucznia oraz wyposażenie go w niezbędną wiedzę i umiejętności potrzebne do dalszego kształcenia.

Kierunki pracy szkoły:

 1. Poprawa procesu kształcenia ,który umożliwi każdemu uczniowi osiąganie coraz lepszych wyników w nauce.
 2. Podejmowanie działań wychowawczych mający na celu eliminowanie zagrożeń oraz wzmacnianie właściwych zachowań.
 3. Rozwijanie współpracy z rodzicami na różnych  płaszczyznach działania szkoły.
 4. Zwiększenie skuteczności pracy wychowawczo-opiekuńczej szkoły
 5. Wspieranie rozwoju zawodowego nauczycieli  .Współpraca nauczycieli w zespole.
 6. Poprawa bazy szkolnej – udostępnienie nauczycielom i uczniom nowoczesnych środków multimedialnych w czasie zajęć lekcyjnych i poza lekcyjnych.
 7. Wzmocnienie pozytywnego wizerunku szkoły w środowisku lokalnym.

Misja szkoły: „Każdy uczeń osiąga sukces na miarę swoich możliwości”

 

 Jesteśmy po to, by

 • zaspakajać potrzeby rozwojowe naszych uczniów, pomagać  w poszukiwaniu i rozwijaniu ich mocnych stron,
 • pomagać uczniom harmonijnie rozwijać własną osobowość i osiągać sukcesy zgodnie z ich możliwościami i potrzebami,
 • ukazać uczniom, że kształcenie jest procesem trwającym całe życie,
 • dobrze przygotować uczniów do podjęcia nauki w szkołach ponadgimnazjalnych.
 • wspólnie z rodzicami wychować młodego człowieka, który umie znaleźć sens życia i będzie szanował godność każdej osoby.

Wizja szkoły: „Dzisiaj należy wiedzieć, co trzeba poznawać jutro, by radzić sobie pojutrze”

Chcemy by szkoła stwarzała uczniom szansę wszechstronnego rozwoju oraz nabycia umiejętności kluczowych dla człowieka XXI wieku, które są niezbędne do świadomego i odpowiedzialnego funkcjonowania we współczesnym świecie oraz odnalezienia się na ustawicznie zmieniającym się rynku pracy. Nasza szkoła umożliwia uczniowi stawanie się człowiekiem wolnym oraz odpowiedzialnym za siebie i innych.

Szkoła jest:

 • otwarta i pomocna – wspomagająca indywidualny rozwój każdego ucznia, dostosowując się do jego potrzeb i możliwości, szczególną troską otaczająca młodzież ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi;
 • przyjazna i partnerska – życzliwa wychowankom, szanująca podmiotowość ucznia;
 • bezpieczna – monitorowana; walcząca z używkami, nałogami, agresją, wulgaryzmami i przemocą; wymagająca asertywności;
 • wychowująca – kształtująca model wartości wsparty tradycją polskiego dziedzictwa kulturowego;
 • kompetentna – zatrudniająca kompetentną i wykwalifikowaną kadrę, która profesjonalnie przygotowuje do egzaminów gimnazjalnych;
 • spełniająca oczekiwania środowiska – współpracująca z rodzicami oraz dbająca o dobrą opinię w środowisku;
 • nowoczesna – przygotowująca uczniów do współczesnych zadań i zmieniających się warunków życia.

Wizja absolwenta

 Absolwent naszej szkoły umie odnaleźć się we współczesnym świecie, przestrzega zasad tolerancji                        i jest świadomy jej granic (np. nałogi, agresja, krzywdzenie drugiego człowieka, postawy aspołeczne). Skutecznie komunikuje się oraz dąży do dalszego swojego rozwoju, odpowiedzialnie wykorzystując zdobytą wiedzę i umiejętności. Potrafi patrzeć na świat z różnych punktów widzenia i rozumie ludzi posiadających odmienny punkt widzenia. Charakteryzuje się kulturą osobistą i okazuje szacunek każdemu człowiekowi. Umie pracować w zespole nie zatracając poczucia własnej indywidualności. Doskonali umiejętność posługiwania się obcymi językami, ale nie zapomina o ćwiczeniu umiejętności sprawnego i poprawnego władania ojczystym językiem.

Absolwent Gimnazjum  im. Mikołaja Kopernika w Kinkajmach to człowiek:

 • umiejący rzetelnie pracować indywidualnie i w zespole,
 •  twórczo myślący,
 • umiejący skutecznie się porozumiewać,
 • umiejący stale się uczyć i doskonalić,
 • umiejący planować swoją  pracę  i ją  organizować,
 • dbający o bezpieczeństwo własne i innych,
 • aktywny, ciekawy świata,
 • przestrzegający prawa,
 • promujący zdrowy styl życia.

Absolwent Gimnazjum im. Mikołaja Kopernika to człowiek wolny, zdolny do dokonywania właściwych wyborów, życzliwie nastawiony do świata i ludzi.

Do realizacji celu nadrzędnego oraz głównych kierunków pracy wszystkie działania w szkole będą koncentrować się na dydaktyce, wychowaniu i opiece na organizacji a także na współpracy ze środowiskiem .